Betingelser for virksomheder der annoncerer på SmartJobs App og via web

Generelle vilkår og betingelser

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:
SmartJobs ApS en del a SJ Danmark ApS
Jagtvej 157
2200 Nørrebro
Danmark
E-mail:info@SmartJobs.dk
Telefon: +45 31717131
CVR: 38396196

Omfang

SmartJobs ApS, en del af SJ Danmark ApS (herefter omtalt som ("SmartJobs") og undertegnede forretningspartner (herefter omtalt som "Kunden") aftaler at overholde deres kontrakt i henhold til disse "Vilkår og betingelser" samt prislisten. SmartJobs ApS vilkår og betingelser indeholder, sammen med prislisten, hele aftalen mellem JobSwiper og Kunden. Kundens eventuelle vilkår og betingelser er ikke gældende, medmindre JobSwiper udtrykkeligt godkender dem skriftligt.Den version af SmartJobs ApS "Vilkår og betingelser" som er i kraft på det tidspunkt, hvor den seneste kontrakt blev indgået med Kunden, skal gælde for forholdet mellem JobSwiper og Kunden. Disse "Vilkår og betingelser" gælder kun forretningskunder og ikke forbrugere.

Kontraktens indgåelse

Kontrakten indgås, når JobSwiper modtager den underskrevne accept af kontrakttilbudet, som skal indeholde datoen og Kundens underskrift. Ændringer og tilføjelser til kontrakten såvel som erklæringer og individuelle instruktioner skal foretages skriftligt. E-mail betragtes som en skriftlig formular.

Beskrivelse af services

Kontrakten forpligter JobSwiper til at publicere de produkter, der er aftalt ifølge kontrakten, og som ses på SmartJobs.dk i overensstemmelse med disse "Vilkår og betingelser". I publiceringsperioden skal der være adgang til produkterne mindst 20 timer i døgnet

Kontrakten giver JobSwiper ret til at bruge kundedata til analyser og undersøgelser af tendenser, men resultaterne offentliggøres anonymt.

Konkurrenceklausuler accepteres ikke.

Godtgørelse

Betalingen for de tjenester, som JobSwiper udfører, er angivet i den prisliste, der findes på SmartJobs.dk. Den prisliste, som var i kraft og offentliggjort på SmartJobs.dk, da tilbuddet blev fremsat over for Kunden, skal være gældende. Tjenester, der ikke er med i SmartJobs ApS prisliste, er underlagt særskilte aftaler mellem JobSwiper og Kunden.

Betalingsbetingelser

Den betaling, der omtales i afsnit 4, omfatter alle ekstra omkostninger, der normalt pådrages, f.eks. mail, telefonopkald, datatransmission, kopier og postforsendelse. Omkostninger forbundet med rettelser og korrekturlæsning, der er påløbet, fordi Kunden har leveret forkerte data, er ikke medregnet. JobSwiper vil informere Kunden, såfremt de ekstra omkostninger overskrider det sædvanlige beløb i forhold til de enkelte ordrer. Kunden har pligt til at betale JobSwiper for disse ekstra omkostninger, hvis vedkommende har godkendt dem.

Såfremt et offentliggjort produkt indeholder en fejl, er den første rettelse af det forkerte produkt gratis, forudsat fejlen ikke er forårsaget af Kunden. Derefter opkræves der for enhver yderligere rettelse i henhold til SmartJobs ApS prisliste, som var gældende på det tidspunkt, da ordren om rettelse blev foretaget. Hvis JobSwiper imidlertid begår en fejl i den første rettelse, vil den første ekstra rettelse være gratis.

Kunden faktureres umiddelbart efter den første visning af et produkt. Såfremt intet produkt er blevet vist, og det skyldes Kundens fejl, faktureres senest 14 dage efter kontraktens indgåelse. Betalingen forfalder 8 dage efter fakturaen modtages, uden fradrag.

Når betalingen udebliver eller udsættes, påløber der renter på 8% og diskontoen, og der kræves ligeledes opkrævnings- samt administrationsomkostninger. Såfremt betalingen udebliver, kan JobSwiper suspendere kontraktens videre gennemførsel, indtil den fulde betaling er modtaget. Dette vil ikke være gældende, hvis Kunden er berettiget til at forlange tilbageholdelsesret. Hvis parterne aftaler ratevis betaling, og en rateindbetaling ikke betales 30 dage efter den er forfalden, vil hele den resterende sum straks forfalde til betaling.

Alle priser er eksklusiv moms.

Betaling via bankoverførsel fra udlandet vil kun blive accepteret, såfremt alle bankgebyrer og udgifter betales af Kunden.

Samarbejdets grundlag

JobSwiper har som målsætning uafbrudt at optimere det antal svar, der indløber via Kundens annoncer, samt at forbedre kvalitet og kvantitet af ansøgningerne. Det indbefatter, at der arbejdes sammen med adskillige samarbejdspartnere i offline eller online medier. Hermed giver Kunden JobSwiper ret til at offentliggøre produkter uden forudgående varsel i online og offline medier, trykte medier samt lyd- og videomedier. JobSwiper lægger især vægt på sine samarbejdspartneres image og kvalitet.

Kundens rettigheder i henhold til denne kontrakt kan hverken overføres eller tildeles andre. Kun med SmartJobs ApS godkendelse kan kontrakten overføres til en tredjepart.

Ved indgåelse af denne kontrakt indvilliger Kunden i pr. mail eller brev at modtage spørgeskemaer, nyhedsbreve og andre kommercielle meddelelser, der hjælper JobSwiper med at forbedre og opretholde sin kvalitetsstandard. Kunden kan til hver en tid tilbagekalde sin tilladelse uden formelle krav. Hver skrivelse vil indeholde oplysning om hvordan tilbagekaldelse kan ske. Tilbagekaldelsen af tilladelsen træder øjeblikkeligt i kraft.

JobSwiper forbeholder sig ret til ikke at udføre ordrer, som Kunden har afgivet, eller at tilbagetrække produkter, der allerede er blevet offentliggjort, såfremt de overtræder juridiske bestemmelser, officielle direktiver, tredjeparters rettigheder eller god moral ("Ulovligt indhold"). Det samme gælder, hvis link, der indgår i Kundens produkter, fører direkte eller indirekte videre til sider med Ulovligt indhold. Det har ingen indflydelse på Kundens betalingspligt. SmartJobs ApS eneste forpligtelse skal være at fjerne indhold, der overtræder lovens bestemmelser og/eller ifølge Kundens anmodning. Kunden påtager sig ved første påkrav at holde JobSwiper skadesløs og fri for tab, påførte regninger eller juridiske omkostninger, som skyldes Ulovligt indhold eller lovovertrædelse.

Særlige bestemmelser gældende for indhold:

· Ved offentliggørelse af freelance job og job for selvstændige skal det klart fremgå at der er tale om et freelance eller selvstændigt job.

· Hvis kandidaten skal yde betaling eller foretage en investering (inklusiv uddannelse og/eller rejseudgifter) skal det klart fremgå af produktet. Det samme gør sig gældende hvis der udbetales kommission for at hverve nye medlemmer.

· Jobannoncer skal referere til en specifik ledig stilling.

· Det er ikke tilladt at annoncere for medlemskab af klubber, "ponzi ordninger", pyramidesalg og lign.

· Jobannoncer skal indeholde en korrekt specifikation af jobbet og må ikke være misledende

· Hjemmesider som der linkes til skal overholde gældende lovkrav

· Produkter må ikke være i modstrid med Antidiskriminationsloven

Overholdes disse bestemmelser ikke vil indholdet blive anset for at være Ulovligt indhold jævnfør punkt 6.4.

JobSwiper oppebærer intet ansvar for modtagne data, tekster til Annoncer eller de tilhørende lagringsmedier og er i særdeleshed ikke forpligtet til at opbevare eller returnere disse til Kunden.

JobSwiper har ret til at anvende stedfortrædende agenter.

Kunden har ansvaret for at konfigurere og ordne sin infrastruktur i overensstemmelse med, hvad der er gængs og moderne, så den hverken bliver mål for eller kilde til forstyrrelser, der kan påvirke den internettjeneste som JobSwiper leverer, eller forårsage problemer og fejl på netværk generelt.

Kunden garanterer, at hele indholdet eller dele af det, som Kunden offentliggør på Internettet eller har overladt JobSwiper til offentliggørelse, ikke er behæftet med rettigheder, der tilhører en tredjepart. Kunden skal ved første påkrav holde JobSwiper skadesløs og fri for tab mod enhver skade som JobSwiper udsættes for, der skyldes, at Kunden har overtrådt denne bestemmelse.

Immaterielle rettigheder

Med denne kontrakt overføres ingen form for (immateriel) ejendomsret, licens eller brugsret fra JobSwiper til Kunden. Alle SmartJobs ApS rettigheder (inklusive men ikke begrænset til copyright, varemærkerettigheder, sui generis databaserettigheder, logoer, titler såvel som andre kommercielle rettigheder) forbliver SmartJobs ApS (immaterielle) ejendom uden begrænsning.

Alt materiale og indhold, som JobSwiper har offentliggjort, er underlagt SmartJobs ApS immaterielle ejendomsrettigheder (copyright, varemærkerettigheder og sui generis databaserettigheder), bortset fra de særskilte elementer af et sådant materiale og indhold, der er udformet af Kunden eller af tredjepart, som allerede er underlagt en Kundes eller tredjeparts immaterielle ejendomsret, og som JobSwiper ikke har ændret eller revideret.

Ved afgivelse af ordren om publicering af jobannoncer på Internettet, anerkender Kunden, at det er JobSwiper, der producerer databasen med sådanne jobannoncer, og at kun JobSwiper har databaserettigheder til Kundens jobannoncer, som JobSwiper offentliggør i databasen.

Det er Kundens ansvar at sørge for, at indholdet, der skal publiceres, overholder presseloven, konkurrenceloven og andre gældende bestemmelser.

Kunden giver JobSwiper licens til at benytte, gengive og formidle kundens data/indhold/logo/varemærke/(kommercielle) navn eller andre symboler til tredjeparter med det formål at præsentere produkterne. Ved at placere ordren garanterer Kunden at have købt eller på anden måde erhvervet alle fornødne brugsrettigheder, copyright og sekundære copyright, der skal til, for at JobSwiper kan vise produkterne (inklusive men ikke begrænset til offentliggørelse af Kundens data og indhold på Internettet).

Garanti

JobSwiper skal gøre sit yderste for at publicere de produkter, som er beskrevet i den relevante dokumentation. Såfremt produkterne involverer design af software, vil JobSwiper gøre sit yderste for at designe fejlfri software. Kunden anerkender, at det ud fra de nuværende tekniske standarder ikke altid er muligt eller økonomisk rimeligt at udarbejde et program, der er fuldstændig fejlfrit.

Kunden påtager sig at levere alle informationer og anden dokumentation, der kræves for at opnå de i kontrakten stipulerede målsætninger. Dette indbefatter i særdeleshed levering af annoncetekster og -layout i digitalt format. Det omfatter ligeledes Kundens pligt til straks at informere JobSwiper, hvis ét af produkterne er blevet for gammelt. Derudover har Kunden pligt til at indfri kravet om at samarbejde sådan som det beskrives i de tilhørende "Ekstra vilkår og betingelser" eller, når det er muligt, som anført i produktbeskrivelserne til de forskellige produkter. Hvis disse krav ikke indfris i tide, forlænges SmartJobs ApS periode til opgavens udførelse tilsvarende. Det gælder ikke, hvis JobSwiper er skyld i forsinkelsen.

Ansvar

Foruden forbeholdene i punkt 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5, er SmartJobs ApS kontraktlige ansvar begrænset i henhold til gældende lovgivning og for direkte tab med op til beløbene nævnt under pkt 9.1.a og 9.1.b. (Dette gælder ikke såfremt tabet skyldes forsætlighed, grov uagtsomhed eller personskader, indtægtstab, privatlivs krænkelse, driftsforstyrrelse eller tab af virksomhedsdata.

Hvis det er JobSwiper, der forsinker, og hvis Kunden kan dokumentere, at det har forårsaget tab, er Kunden berettiget til at modtage et prisnedslag for hver hele uge (7 dage) af forsinkelsen med et beløb, der er 0,5% af totalprisen, op til max. 5% af den totalpris, der er betalt for de berørte produkter.

Skyldes tabet andre forhold er SmartJobs ApS ansvar begrænset til max. 5 % af den totale kontrakt pris.

JobSwiper har intet ansvar for:

At de data, som JobSwiper offentliggør ifølge Kundens eller ansøgerens anmodning, er korrekte. JobSwiper fraskriver sig ansvar for udtalelser, der findes i disse data.

JobSwiper har intet ansvar for, hvorledes tredjeparter, som Kunden har indgået kontrakt med for at indfri forpligtelserne i disse Vilkår og betingelser, udfører deres opgaver.

JobSwiper har ikke ansvar for uforudsigelige hændelser, Force Majeure hændelser, som beskrevet i punkt 10.1 nedenfor.

JobSwiper har over for Kunden intet ansvar for, at ansøgningerne som jobsøgere indsender som svar på Kundens jobannoncer er få og af dårlig kvalitet,

JobSwiper kan heller ikke acceptere noget ansvar for investeringer, som Kunden har foretaget i forbindelse med kontrakten og i forventning om at modtage et vist minimum af ansøgninger.

Såfremt et produkts kontraktmæssigt garanterede anvendelse er begrænset af de rettigheder, der beskytter en tredjepart, kan JobSwiper for egen regning enten ændre produktet, så en sådan begrænsning undgås, eller skaffe den fornødne tilladelse til at anvende et sådant produkt i overensstemmelse med tredjeparters rettigheder. Disse foranstaltninger må ikke medføre, at produktets funktionalitet begrænses urimeligt for Kunden. Hvis Kunden erklærer, at tredjepart har beskyttelsesrettigheder, er det Kundens pligt straks skriftligt at informere JobSwiper om dette.

Kunden skal fremsætte alle krav om kompensation, inden der er gået 1 (ét) år fra den dato, hvor Kunden bemærkede eller burde have bemærket fejlen.

Forbeholdene og begrænsningerne for SmartJobs ApS ansvar under punkt 9 er gældende uanset om ansvaret skyldes kontraktbrud, tort (inklusiv uagtsomhed), produktansvar, skjulte fejl, aftalebrud eller andre juridiske forpligtelser, og selv hvis (i) JobSwiper er blevet gjort bekendt med der kan forekomme sådanne tab eller hvis det med rimelighed kunne forudses og (ii) tabet skyldes alvorlige fejl fra SmartJobs ApS side.

Force Majeure

Såfremt uforudsigelige hændelser eller begivenheder, har væsentlig indflydelse på den økonomiske situation, eller i tilfælde af force majeure (begge hændelser omtales som "Force Majeure") vil kontrakten blive tilpasset på det grundlag og i god tro (f.eks.forlænges leveringsperioden med varigheden af Force Majeure) eller kontrakten ophæves af JobSwiper med øjeblikkelig virkning.

Force Majeure omfatter men er ikke begrænset til: krig, brand, terrorist angreb, serversammenbrud, som JobSwiper ikke har noget herredømme over, eller er forårsaget af utilstrækkelige telekommunikationsnetværker eller Kundens defekte software eller hardware, afbrydelser af telekommunikationsnetværker etc.

Fortrolighed

JobSwiper vil behandle alle informationer, der leveres i henhold til denne kontrakt, som fortrolige, når de er markerede som fortrolige. Denne forpligtelse fortsætter også for JobSwiper, efter kontrakten er udløbet.

I det øjeblik tilbuddet accepteres, indvilliger begge parter i gensidigt at overholde gældende lovgivning vedrørende personoplysninger og databeskyttelse.

I henhold til persondataloven informeres Kunden om, at JobSwiper lagrer Kundens data i et maskinaflæseligt format og anvender dem i overensstemmelse med denne kontrakts formål.

Det er Kundens ansvar at behandle enhver form for ID, adgangskode eller brugernavn eller anden sikkerhedsanordning, som følger med brugen af tjenesterne, med den rette forsigtighed og omhu samt at foretage alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at de opbevares fortroligt, sikkert, anvendes korrekt og ikke oplyses til personer uden bemyndigelse. Kunden vil blive holdt ansvarlig for enhver brug af vedkommendes adgangskode eller brugernavn af tredjeparter, medmindre Kunden kan bevise, at han eller hun ikke har muliggjort tredjepersons adgang til en sådan adgangskode eller brugernavn, og at enhver sådan opnået adgang ligger uden for det område, Kunden har nogen indflydelse på. Kunden skal straks informere JobSwiper, hvis det er sandsynligt eller blevet erfaret, at en person uden bemyndigelse gør brug af Kundens adgangskode eller brugernavn, eller hvis disse data bliver eller sandsynligvis vil blive anvendt på en måde, der ikke er godkendt. Såfremt Kunden bryder væsentlige forpligtelser i henhold til denne kontrakt, hvilket særligt omfatter, men er ikke begrænset til, overtrædelse af enhver forpligtelse, der er beskrevet i dette afsnit, er JobSwiper berettiget til straks at afbryde sine tjenesteydelser uden yderligere varsel og uden at Kunden dermed fritages fra nogen betalingsforpligtelse.

Periode

Denne aftale træder i kraft fra den dato, hvor JobSwiper modtager en underskrevet udgave af kontrakten. Denne kontrakt ophører automatisk, efter den aftalte periode er udløbet, medmindre de "Ekstra vilkår og betingelser", som stipuleres herunder, indeholder andre bestemmelser.

Produkter kan kun bestilles inden for den aftalte kontraktperiode. Kundens ret til at bestille produkter ophører ved kontraktperiodens udløb.

Diverse

Kun Danmarks love gælder for denne kontrakt. Domstolene i Danmark har eksklusiv jurisdiktion, hvad angår tvister, som opstår som følge af denne kontrakt.

Stedet til afklaring af alle juridiske tvister mellem JobSwiper og Kunden skal være København.


Betingelser for jobsøger som benytter SmartJobs App

Betingelser for brugere af SmartJobs App

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:
SmartJobs ApS en del a SJ Danmark ApS
Jagtvej 157
2200 Nørrebro
Danmark
E-mail:info@SmartJobs.dk
Telefon: +45 31717131
CVR: 38396196

I disse betingelser henviser "vi" til den dataansvarlige og databehandler(e).

Personlige oplysninger - SmartJobs CV-database

Når du opretter og indtaster et CV i vores CV-database, så vil det blive registreret og opbevaret af den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med registreringen er naturligvis at du vil kunne kontakte virksomheder du finder interessante ved hjælp af et enkelt klik, hvorefter Virksomheden modtager din besked og en kopi af din Profil og evt. downloadet CV og Videopræsentation.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mail adresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er ikke tilgængelige for andre end de virksomheder, som du ansøger job hos og som dermed modtager en kopi af din profil incl. de oplysninger du har indtastet.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger så de kan afgøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via SmartJobs App’en Messenger eller pr..telefon direkte fra Virksomheden. Derefter er vi ikke ansvarlige for den pågældende virksomheds behandling af personlige forhold og andre forhold.

SmartJobs registrerer hvilke arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer, der læser og kontakter hvilke Profiler og alle mails og beskeder der sendes gennem systemet registreres.

Personlige oplysninger - SmartJobs Online Ansøgninger

Hvis du ansøger en stilling via vores system til online ansøgninger, så gemmer vi dine personlige oplysninger (ansøgning og CV) i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette. Det er kun SmartJobs og den virksomhed der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.

Vi opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis CVR nummer eller vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på SmartJobs. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

Cookies

Vi gør ikke brug af cookies på vores App eller web.

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine oplysninger ved at logge ind og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte SmartJobs via mail info@smartjobs.dk. Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at dit CV indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Sletning af dine oplysninger

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til databehandleren.

Vi sletter automatisk dine oplysninger efter 5 år regnet fra den dato, hvor du sidst har opdateret dem.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide, fordi vi ændrer eller nedlægger vores service eller at vores service er utilgængelig.

Vi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på SmartJobs.

Vi opfordrer dig til at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over indhold på SmartJobs kan du skrive til vores support: info@smartjobs.dk